Over de diensten

De financiële diensten die Tracthes verricht kunnen uiteenlopen van incidenteel, kortlopend of eenvoudig tot gecompliceerd, langdurig en meer structureel. Kenmerkend is een financiële en een organisatorische component. Een aantal voorbeelden.

Administratieve organisatie

Tracthes kan de administratieve organisatie doorlichten, voorstellen doen voor verbeteringen, het veranderingsproces begeleiden, en een handboek administratieve organisatie opstellen.

Ondernemingsplan

Tracthes is in staat een volledig ondernemingsplan op te stellen, dan wel hierbij te begeleiden, inclusief de inrichting van de financiering, de marketing en de juridische elementen.

Ondernemingsoverdracht

Bij bedrijfsoverdracht komen financiële waarden en emotionele waarden samen in een goed plan. Tracthes kan dat plan opstellen of het proces begeleiden.

Interne organisatie

Een goede interne organisatie staat en valt met de samenwerking tussen mensen en processen. Tracthes kan onderzoek doen naar de samenhang binnen de driehoek mens – proces – product, en aanbevelingen doen voor verbeteringen.

Interim-management

Tracthes kan het interim-management uitvoeren, zowel generiek, bijvoorbeeld bij tijdelijke afwezigheid van het management, als specifiek, bijvoorbeeld bij de implementatie van een reorganisatie.

Subsidies en financiering

Een volledig subsidietraject kan door Tracthes verzorgd worden, inclusief het acquisitietraject, de subsidieaanvraag, het waar nodig inrichten van een projectadministratie en bewaken van het traject, het subsidieverslag. Tracthes kan haar dienstverlening ook beperken tot onderdelen. Ook kan Tracthes helpen bij het zoeken naar alternatieve financieringswijzen.

Planning- en controlcyclus

Tracthes kan het management diensten verlenen in de planning- en controlcyclus, van eenvoudig ondersteunend, bijvoorbeeld het redigeren van jaarrekeningen of jaarverslagen, of het maken van een ondersteunend tijdschema, tot het verzorgen van de gehele cyclus, inclusief de beleidsdocumenten. Een meerjarenvisie, een meerjarenbegroting, een werkplan, een begroting, een jaarverslag, een jaarrekening kunnen worden geredigeerd, geannoteerd of geheel verzorgd.

Missievorming

Bij het onder woorden brengen van de eigen identiteit, of het ontdekken of verder ontwikkelen ervan, kan Tracthes een rol spelen. Daarbij is tevens te denken aan het verkennen van de omgeving, het ontwikkelen van een visie daarop en een eigenheid daarin, het afleiden van een strategie en het terugbrengen van de scope tot direct bereikbare doelen.

Hulpmiddelen als een SWOT-analyse, een inventarisatie van KSF, een BSC of het INK-model kunnen ingezet en geïmplementeerd worden. De uitvoering van het gehele veranderingsproces – dat dikwijls uitvloeisel is van missievorming – kan door Tracthes bewaakt of begeleid worden.

Boekhouding

Een eenvoudige boekhouding kan geheel uitbesteed worden aan Tracthes. Ook kan Tracthes een boekhouding controleren, de jaarrekening opstellen en de belastingen verzorgen.

Overige diensten

  • Adviezen kunnen door Tracthes verzorgd worden - op elk niveau waar waarden, organisatie en geld elkaar ontmoeten.
  • Tracthes kan de secretarisrol vervullen, van een bijeenkomst, een commissie of een bestuur.
  • Studie- of stagebegeleiding kan door Tracthes verzorgd worden.
  • Redactie van documenten op alle niveaus van waarden, financieel of anderszins, is mogelijk.